ทพญ. อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์