ทพญ. อรพินท์ วนาปิยสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, โรงพยาบาลชลบุรี
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
Loading

Loading Schedule..