นพ. โองการ สาระสมบัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM, Medtronic, ไทย
BBBB
Certified Clinical Densitometrist (CCD), The International Society of Clinical Densitometrist, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Specialist in Clinical Hypertention, American Society of Hypertension, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. โองการ สาระสมบัติ