นพ. โองการ สาระสมบัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, American Board of Internal Medicine (2013-2023), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, American Board of Internal Medicine (2011-2021), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (2010-2020), United States
BBBB
Endocrinology, Diabetes and Metabolism, University of Missouri, United States
BBBB
Geriatric Medicine, University of Hawaii, United States
BBBB
Internal Medicine, University of Hawaii, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM, Medtronic, ไทย
Loading

Loading Schedule..