ทพญ. อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, University of North Carolina at Chapel Hill, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719