ทพญ. นันทิยา บุญยืน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Curriculum in Oral Implantology (2 years program), DGOI Oral Implantologie, ไทย
BBBB
Curriculum in Oral Implantology with 9 Modules (18 Days), DGOI Oral Implantologie, ไทย
BBBB
Step 3 - Advanced Trakcare for, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. นันทิยา บุญยืน