นพ. นรชัย ชาญฐิติเวช

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
เวชบำบัดวิกฤต
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
Chinese, English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

อายุรกรรม
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต แพทยาสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. นรชัย ชาญฐิติเวช