นพ. นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Emergency Medicine Chulalongkorn University, Thailand
Loading

Loading Schedule..