นพ. นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Emergency Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
Loading

Loading Schedule..