ทพ. นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
Loading

Loading Schedule..