พญ. นนทิดา โรจนพิทยากร

วิสัญญีวิทยา
เวชบำบัดวิกฤต
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..