พญ. นนทิดา โรจนพิทยากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..