นพ. นิธิ หล่อเลิศรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, American Board of Pediatrics (1998-2005), สหรัฐอเมริกา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. นิธิ หล่อเลิศรัตน์