พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โรคลมชัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
BBBB
Sleep Medicine Cleveland Clinic Education Foundation, United States
BBBB
Epilepsy and Clinical Neurophysiology Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์