พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์การนอนหลับ แพทยสภา
BBBB
โรคลมชัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Sleep Medicine Cleveland Clinic Education Foundation, United States
BBBB
Epilepsy and Clinical Neurophysiology Case Western Reserve University & University Hospital Case Medical Center, United States
BBBB
โรคลมชัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
โรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์