พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
โรคลมชัก, อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
5th Yonsei-Asian Epilepsy Preceptorship, Yonsei University, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์