พญ. นิดา เสรีฉันทฤกษ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..