พญ. นิกจรี สงฆ์สังวรณ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชบำบัดวิกฤต
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..