พญ. ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล

เวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์การบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล