นพ. ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
สาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา แพทยสภา
BBBB
Clinical Care Otology and Neurotology University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..