พญ. ณัฐพร ด่านภักดีกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว, Thai Medical Council
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. ณัฐพร ด่านภักดีกุล