ทพ. ณัฐพฤทธิ์ จันทวัชรากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
Loading

Loading Schedule..