นพ. ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์

ออกตรวจวันจันทร์ - วันศุกร์ 7:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Health Care Innovation (MHCI) Perelman School of Medicine University of Pennsylvania, United States
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Diplomate the International Board of Lifestyle Medicine (DipIBLM), American College of Lifestyle Medicine, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Foundation of Lifestyle Medicine American College of Lifestyle Medicine, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Telemedicine Basic General Course Mayo Clinic College of Medicine and Science, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้นสำหรับแพทย์เฉพาะทางผู้ให้บริการเวชศาตร์จีโนม ด้านเวชศาสตร์จีโนมเบื้องต้นสำหรับแพทย์เฉพาะทาง Refreshing Course แพทยสภา
BBBB
Lifestyle Medicine Coursework Training สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Lifestyle Medicine: Tools for Promoting Healthy Change Harvard Medical School, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..