พญ. ณัษฐา จองพิศาล

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประกาศนียบัตร อนุสาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
BBBB
Clinical fellow in Oculoplastic and orbit Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands, Netherlands
BBBB
Fellowship Training Program in Oculoplastic and Reconstructive Surgery คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..