ทพญ. ณัชชา ตั้งกิจงามวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Training in Orthodontics, Siam Orthodontic Center, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ณัชชา ตั้งกิจงามวงศ์