ทพญ. ณาตยา นพรัตนกานต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Periodontistcs, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
เลเซอร์ทางปริทันต์
Loading

Loading Schedule..