นพ. นฤพนธ์ โรจนพิทยากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

นพ. นฤพนธ์ โรจนพิทยากร