พญ. นฤมล พงศ์ศรีเพียร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, Royal College of Physicians of Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Rehab Year Planner Conference, ไทย
BBBB
BGH/Pre - Orientation, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. นฤมล พงศ์ศรีเพียร