พญ. ณริสรา ลิมป์นินาท

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
International Fellow in Breast Imaging, University of Virginia Health, Thailand
BBBB
Breast Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
มะเร็งเต้านม