พญ. ณริสรา ลิมป์นินาท

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Breast Imaging International Visiting Fellowship, UVA Health System, University of Virginia, Charlottesville, VA, United States
BBBB
Breast Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
มะเร็งเต้านม
Loading

Loading Schedule..