นพ. นราทร โสภณประภากรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Musculoskeletal Ultrasound Examination Training Program, National Taiwan University Hospital, ไต้หวัน
BBBB
Certified Pedorthics, American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics and Pedorthics, สหรัฐอเมริกา
BBBB
แพทย์ฝังเข็ม (3เดือน) รุ่นที่ 23, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. นราทร โสภณประภากรณ์