นพ. นราทร โสภณประภากรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certified Pedorthics, American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics and Pedorthics, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Certified Pedorthics, American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics and Pedorthics, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การดูแลเท้า
Loading

Loading Schedule..