นพ. นราทร โสภณประภากรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. นราทร โสภณประภากรณ์
Monday
02 Aug
Rehabilitation Center
Tuesday
03 Aug
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Rehabilitation Center
Friday
06 Aug
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Rehabilitation Center
Monday
09 Aug
Rehabilitation Center
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Rehabilitation Center
Friday
13 Aug
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Rehabilitation Center
Monday
16 Aug
Rehabilitation Center
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Rehabilitation Center
Friday
20 Aug
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Rehabilitation Center
Monday
23 Aug
Rehabilitation Center
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Rehabilitation Center
Friday
27 Aug
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Rehabilitation Center
Monday
30 Aug
Rehabilitation Center
Tuesday
31 Aug
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Rehabilitation Center
Friday
03 Sep
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Rehabilitation Center
Monday
06 Sep
Rehabilitation Center
Tuesday
07 Sep
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Rehabilitation Center
Friday
10 Sep
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Rehabilitation Center
Monday
13 Sep
Rehabilitation Center
Tuesday
14 Sep
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Rehabilitation Center
Friday
17 Sep
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Rehabilitation Center
Monday
20 Sep
Rehabilitation Center
Tuesday
21 Sep
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Rehabilitation Center
Friday
24 Sep
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Rehabilitation Center
Monday
27 Sep
Rehabilitation Center
Tuesday
28 Sep
Wednesday
29 Sep