พญ. ณปภัช อมรวิเชษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of philosophy in medical science, Gunma University, ญี่ปุ่น
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. ณปภัช อมรวิเชษฐ์