พญ. นันทนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, University of Leicester, United Kingdom
BBBB
Biomedical Science, University of London, United Kingdom
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Aesthetic Medicine, American Board of Aesthetic Medicine, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชปฏิบัติทั่วไป
Loading

Loading Schedule..