พญ. นันทนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, University of Leicester, สหราชอาณาจักร
BBBB
Biomedical Science, University of London, สหราชอาณาจักร
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Aesthetic Medicine, American Board of Aesthetic Medicine, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. นันทนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ