พญ. นลินี สายประเสริฐกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Single versus Double Antibiotics for Bacterial Peritonitis in Controlled Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients : A Multicenter, Randomized Controlled Trial, JSN 2013 and APCH2014, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

พญ. นลินี สายประเสริฐกิจ