พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Human Nutrition), Tufts University School of Nutrition Science and Policy, สหรัฐอเมริกา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Patient and Family's Rights by, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์