ทพญ. มุรธา พานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Dentistry in Operative Dentistry, Indiana University, United States
BBBB
Certificate of Postgraduate Study in Operative Dentistry, Indiana University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, American Board of Operative Dentistry, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
Loading

Loading Schedule..