ทพญ. มุรธา พานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Indiana University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), Indiana University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, American Board of Operative Dentistry, United States