ทพญ. มุรธา พานิช

ทันตกรรมหัตถการ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Dentistry in Operative Dentistry Indiana University, United States
BBBB
Certificate of Postgraduate Study in Operative Dentistry Indiana University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ American Board of Operative Dentistry, United States
Loading

Loading Schedule..