นพ. มูฮำมัด วาแวนิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
Arabic, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine and surgery, Tanta University, อียิปต์

นัดหมายแพทย์

นพ. มูฮำมัด วาแวนิ