นพ. เหมือนเพชร ราชายนต์

จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สาขาจิตเวชศาสตร์การรับปรึกษาในผู้ป่วยทางกาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..

นพ. เหมือนเพชร ราชายนต์