นพ. มนตรี แสงภัทราชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
Paediatric Neurology, University of Toronto, Canada
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Hyperbaric Medicine Course, The National Board of Diving Diseases Research Centre, สหรัฐอเมริกา
BBBB
DASH Rater Training Webinar, Center for Medical Simulation, สหรัฐอเมริกา
BBBB
The Electroenphalography Training Program, The Hospital for Sick Children, แคนาดา

นัดหมายแพทย์

นพ. มนตรี แสงภัทราชัย