นพ. มนตรี แสงภัทราชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Paediatric Neurology, University of Toronto, Canada
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
DASH Rater Training Webinar, Center for Medical Simulation, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. มนตรี แสงภัทราชัย