พญ. มนฑรัตม์ เจนทวีพรกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Cert. in Clinical Science (General Practice), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง, แพทยสภา
BBBB
Academic Fellowship Program, Department of Family and Community Medicine, University of Toronto, Canada
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
18th International Congress on Palliative Care, Palliative Care McGILL, แคนาดา
Loading

Loading Schedule..