พญ. มนฑรัตม์ เจนทวีพรกุล

เวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Cert. in Clinical Science (General Practice) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง แพทยสภา
BBBB
Academic Fellowship Program Department of Family and Community Medicine, University of Toronto, Canada

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
18th International Congress on Palliative Care Palliative Care McGILL, แคนาดา
Loading

Loading Schedule..