นพ. มงคล ฉัตรศรีนพคุณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
9th Spine Deformity Solutions: A Hands-On Course, The SCOLIOSIS RESEARCH SOCIETY, ไทย
BBBB
ประชุม9th spine Deformity Solutions:A Hands-On Course, ไทย
BBBB
ประชุมราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ประจำปี, ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. มงคล ฉัตรศรีนพคุณ