นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Loading

Loading Schedule..