ทพ. เมธี เตชะปณิต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร กลุ่มวิชาการบริหารการเงินและการตลาด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไทย
BBBB
New Year Party-Dreaming Night, ไทย
BBBB
Med Track, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพ. เมธี เตชะปณิต