ผศ. นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Surgical Science University of London, United Kingdom
BBBB
Bachelor of Public Health Program in Public Health Administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Art and Science of Surgery of General Surgery International College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Postgraduate Training in Cardiff Vascular Unit University Hospital of Wales, สหราชอาณาจักร
BBBB
Postgraduate Teaching Term St. Mark's Hospital & Academic Institute, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Certificate Attended the Lecture Course in Coloproctology Frontiers in Colorectal Disease St. Mark's Hospital & Academic Institute, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Biofeedback for constipation and faecal incontinence St. Mark's Hospital & Academic Institute, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..