ผศ. นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Surgical Science, University of London, United Kingdom
BBBB
Bachelor of Public Health Program in Public Health Administration, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Art and Science of Surgery of General Surgery, International College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Postgraduate Training in Cardiff Vascular Unit, University Hospital of Wales, สหราชอาณาจักร
BBBB
Postgraduate Teaching Term, St. Mark's Hospital & Academic Institute, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Certificate Attended the Lecture Course in Coloproctology Frontiers in Colorectal Disease, St. Mark's Hospital & Academic Institute, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Biofeedback for constipation and faecal incontinence, St. Mark's Hospital & Academic Institute, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..