ผศ. นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Surgical Science University of London, United Kingdom
BBBB
Bachelor of Public Health Program in Public Health Administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..