พญ. มธุรส ดีสวัสดิ์มงคล

กุมารเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. มธุรส ดีสวัสดิ์มงคล