ทพญ. มาริน จันทร์ใส

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Nursing Care (BLS), ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. มาริน จันทร์ใส