พญ. มาเรียม บุญมา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Med Track, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. มาเรียม บุญมา