นพ. มานพ พิทักษ์ภากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
พันธุศาสตร์คลินิก, อณูพันธุศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. มานพ พิทักษ์ภากร