นพ. มานพ พิทักษ์ภากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Internal Medicine, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อณูพันธุศาสตร์คลินิก, American Board of Medical Genetics (2007-2017), United States
BBBB
พันธุศาสตร์คลินิก, American Board of Medical Genetics (2005-2015), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (2003-2013), United States
Loading

Loading Schedule..