นพ. มานพ พิทักษ์ภากร

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Internal Medicine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อณูพันธุศาสตร์คลินิก American Board of Medical Genetics (2007-2017), United States
BBBB
พันธุศาสตร์คลินิก American Board of Medical Genetics (2005-2015), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (2003-2013), United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. มานพ พิทักษ์ภากร