นพ. มานพ พิทักษ์ภากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อณูพันธุศาสตร์คลินิก, American Board of Medical Genetics (2007-2017), United States
BBBB
พันธุศาสตร์คลินิก, American Board of Medical Genetics (2005-2015), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (2003-2013), United States

นัดหมายแพทย์

นพ. มานพ พิทักษ์ภากร