นพ. มานะชัย นนท์ภาษโสภณ

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา แพทยสภา
BBBB
Cornea Illinois Eye and Ear Infirmary, United States
BBBB
กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..