ทพญ. ลิสา อานันทนะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science (General Dentistry - International Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมทั่วไปทันตกรรมครอบครัว
Loading

Loading Schedule..