พญ. ลินน่า งามตระกูลพานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Boston University, United States
BBBB
Bachelor of Science, Union College, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Adult and Pediatric Allergy and Immunology, University of Virginia, United States

นัดหมายแพทย์

พญ. ลินน่า งามตระกูลพานิช