พญ. เลิศนารี วิมลรัตนชัยศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of the Visayas, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา