พญ. เลิศนารี วิมลรัตนชัยศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of the Visayas, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Board Certified in Nutritional Wellness, American Naturopathic Certification Board, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 31, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย
Loading

Loading Schedule..