พญ. เลิศนารี วิมลรัตนชัยศิริ

ออกตรวจวันจันทร์ และวันพุธ 8:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) University of the Visayas, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Board Certified in Nutritional Wellness American Naturopathic Certification Board, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Genetic Counseling in Breast Cancer for Physicians Thailand
BBBB
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 31 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Loading

Loading Schedule..

พญ. เลิศนารี วิมลรัตนชัยศิริ