พญ. เลิศลักษณ์ เชาวน์ทวี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สาขาที่สนใจพิเศษ
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719