ทพญ. ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Nursing Care (BLS), ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง