พญ. ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

พญ. ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร