พญ. ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร