ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, ทันตแพทยสภา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ