ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Nursing Care (BLS), ไทย
BBBB
เมื่อผู้ป่วยใช้สิทธิ พ.ร.บ., ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ