ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Sciences, Pediatric Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
Loading

Loading Schedule..