พญ. กุลธิดา มณีนิล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
clinical and translational science, The Center for Clinical & Translational Sciences, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. กุลธิดา มณีนิล